سلطنت مذهبی صفویه اتحاد ایران و همسایگانش را ناممکن کرد

برخی پژوهشگران اروپایی در ریشه یابی علل ناتوانی ایران در همپایی با دول
اروپایی از كسری موازنه بازرگانی ایران پس از شاه عباس بدلیل كاهش قیمت
ابریشم و كرك یاد می‌كنند و این را كه ایران صفوی قادر به تولید كالای
استراتژیك نبوده از ضعف‌های مهم آن می‌دانند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!