غلامعلی نی‌نواز، نامدارترین سرنا نواز ایران درگذشت

غلامعلی نی‌نواز، نوازنده نامدار سرنا که بسیاری او را جانشین برحق شامیرزا مرادی می‌دانستند، بر اثر تصادف در جاده باخرز و تربت جام درگذشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!