مؤسسه اطلاعاتي استراتفور:بمب اتمي ايران تسلط برشاهراه نفت دنياست

اسرائيلي ها از فشار سابق خود بر فعاليت هسته اي ايران كاسته اند. علت اصلي مخالفت با ايران نه بخاطر سلاح هاي اتمي بلكه بدليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!