کمربند سبز انقلابی از تونس به سوی اردن و الجزایر

رئیس جمهور
مادام العمر “بن علی” که تا هفته های پیش مردم تونس را خس و
خاشاک و بز و بزغاله می دانست و میکروب های سیاسی را زندانی
کرده بود، سرانجام شب گذشته استعفاء داده و قدرت را به نخست
وزیرش منتقل کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!