گردش به چپ جهانی گردش به راست ایرانی

هدفمندکردن یارانه ها، نسخه ایرانی”تعدیل اقتصادی” است که دولت احمدی نژاد
با عوامفریبی هدف از اجرای آن را برقرار “عدالت اجتماعی” اعلام کرده است!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!