طلبه های نفوذی سپاه از حوزه نجف پاکسازی می شوند

حدس زده می شود که یورش اخیر به پایگاه مجاهدین خلق در عراق – پایگاه اشرف- نتیجه ادامه مذاکرات و تفاهم هائی باشد که میان هیات های ایرانی و عراق در زمینه قطع دخالت در امور داخلی دولتی و مذهبی یکدیگر صورت گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!