فرار ديكتاتور از تونس. مردم : رئيس جمهور موقت هم بايد برود

روزنامه كمونيستي «لوماتن»
با ابراز خوشحالي از سقوط ديكتاتور تونس نوشت: خون ريخته شده جوانان عاقبت
گريبان بن علي را گرفت و او را ساقط كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!