نامگذاري يك خيابان به نام “نهم دي ” در تمام شهرهاي كشور

مهدي چمران، رئيس شوراي عالي استان‌ها، گفت: در همه شهرهاي كشور شايسته است كه ميدان و خياباني با نام “نهم دي” نامگذاري شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!