با گران شدن سوخت، مردم روستاها آب‌های آلوده مصرف می‌كنند

عضو كمیسیون شورا‌ها در پایان از مسئولان خواست كه برای مردم چاره‌ای
بیاندیشند تا آنها هم به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!