عملکرد انسانها مهم است و الا عمامه يا تاج ملاک نیست!

 «عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست. حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت‌های خود نمی‌کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می‌دهند.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!