فتنه بزرگ در تونس، ختم به پیروزی شد!

خیزش مردم تونس که شباهت های بسیاری با جنبش سبز مردم ایران داشت، و
بویژه سرنگونی دیکتاتور این كشور “بن علی”، شاید بعد از تونس، بیش از
هر کشوری، حاکمیت ایران را تکان داد و مردم ایران را بیش از هر مردم هر
کشور دیگری خوشحال کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!