اندر تفسیر ترانه ها

 

اي چراغ هر بهانهُ از تو روشنُ از تو روشن

اين ترانه به احتمال خيلي زياد در وصف اداره برق بوده

 

بارون بارونه زمينا تر ميشه

گلنسا جونم کارا بهتر ميشه

گلنسا جونم تو شاليزاره

ميترسم بچاد طاقت نداره…طاقت نداره

مرتيکه نره خر خجالت نميکشه

گلنسا جون تو شاليزار و مشغول برنج کاري

اين تنبل روزگار مشغول آواز خوني

 

تا توئی تنها بهانه واسه زنده موندنم

باشه خانومی من میرم که بهانه نداشته باشی

 

می زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو به نیاز آیم

برو گمشو از آدم مشروب خور اصلا خوشم نمیاد

 

 

صبحدم بلبل بر درخت گل بخنده میگفت

خوبرویان را مه جبینان را وفا نباشد………..

عجب بلبل با هوش و فهمیده ای

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!