بيشترين علت زنداني شدن مسلمانان در اروپا مسئله حجاب است

اصولي مانند آزاديخواهي، آزادگي،‌ برابري، ظلم ستيزي از جمله شاخصه‌هاي دين اسلام است و براي همين هم مورد كينه و دشمني استكبار و استبداد قرار گرفته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه امروزه اسلام ستيزي به مقوله جدي در غرب تبديل شده است، اظهار داشت: امروزه جمعيت 12 درصدي مسلمانان فرانسه، 70 درصد زندانيان اين كشور را تشكيل مي‌دهند.
وي ادامه داد: ‌از جمعيت سه درصدي مسلمان انگلستان نيز 11 درصد مسلمان هستند و در همين راستا 5.5 درصد جمعيت هلند مسلمان است اما نزديك به 20 درصد زندانيان اين كشور را تشكيل مي‌دهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!