سران فتنه را دعا كنيد!

شايد تعجب كنيد ولي شواهد و
قرائن موجود به وضوح حكايت از آن دارند كه حركت انقلابي مردم مسلمان تونس و
سرانجام غرورآفرين آن يعني فرار «بن علي» رئيس جمهور ديكتاتور و دست
نشانده آمريكا از تونس نمي تواند با شكست سنگين و حقارت آميز مثلث آمريكا،
اسرائيل و انگليس در فتنه 88 بي ارتباط باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!