مخالفان ولایت فقیه شدند طرفداران ولایت مطلقه!

حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل بدست
آورد
ه
ا
ند
تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاریها را از توطئه های آنها بدانند
و دائم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم، بی بصیرت،
مردود، مفسد و وطن فروش  در سخنرانی هایشان استفاده کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!