به مُرده که رو بدی…..

 

یوخاری یوخاری برو بالای بخاری!

ضرب المثل بالا  در مورد کسانی گفته میشه که نمودار مجسّم بی چشم و روئی و وقاحت هستن!

البتّه موارد متوازی و مشابه دیگه ئی هم داره، از جمله…..

….. یارو رو تو ده راه نمیدادند میگفت خونهء کدخدا کجاست!

….. موش تو سوراخ نمیرفت یه جارو هم بسته بود به دُمبش !

…… تو اوّل برادریتو ثابت کن بعد ادّعای ارث کن!

….. از کیسهء خلیفه میبخشه!

…… به دشت آهوی نا گرفته مبخش!

****

موارد دیگه شو شما بنویسین

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!