توطئه ای تازه علیه مردم در جلسات “بصیرت افزائی”!

در بولتن های باصطلاح محرمانه نوشته شده

“به تازگی گروهک های ضد انقلاب به هواداران خود اعلام نموده
اند که به پایگاه های بسیج نفوذ و کارت عضویت فعال بسیج دریافت
کنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!