خاور میانه هم بالاخره بیدار خواهد شد و از ظلم زور و بی تفاوتی رها خواهد گردید

 خاور میانه هم بالاخره بیدار خواهد شد و از ظلم زور و بی تفاوتی رها خواهد گردید  شاید بزرگترین مشگل مردم خاور میانه همان بی تفاوتی نسبت به اجتماع باشد که تنها فکر شخصی و رها شدن خودشان هستند و به همسایه کاری ندارند و شاید ضرب مثل  مرگ حق است اما برای همسایه هم از همین جا ریشه پیدا کرده باشد.  میگفتند که تمامی قهرمانان آزادی الجزیره بعد از به قدرت رسیدن تبدیل به اژدهایی خون آشام و فتنه گر و شهوترانرانی بی سابقه و غارتگرانی بی همتا شده بودند. شاید بشود اینطور نتیجه گرفت که آنان صرف برای کامیابی های شخصی خودشان مبارزه میکردند.  یادم هست که در کتاب دو قرن سکوت آقای زرین کوب  بارها یاد شده است که سرداران و فرماندهان ایرانی بیشتر به فکر شخصی خودشان و کسب لذت و مقام برای شخص خودشان بودند تا رهایی مردم از ستم خلیفه های شیاد و شهوت ران عرب. مردم خاورمیانه هم بارها قیام کرده اند و کسانی از همان طبقه مثلا محروم به قوت و شوکت رسیده اند ولی باز آش همان  و کاسه همان شد بعد از مدتی بچه کارگر دیروزی حالا مثلا وزیر و یا وکیل شده بود و دیگر کسی را نمی شناخت. 

 همان انقلابیونی که حنجره برای آزادی پاره میکردند بعد از رسیدن به قدرت از قبلی ها بسیار حریص تر ظالم تر و بدتر شده بودند؟   اگر به تاریخ هم نگاه کنیم همین را می بینیم  بنام آزادی برابری عدل سینه سپر کردند و مبارزه کردند ولی وقتی پیروز شدند و بر مسند قدرت نشستند فراموش کردند و بنای بی عدالتی و ظلم و فساد را از نو بنیان کردند. بطوریکه مردم عادی میگفتند که رحمت به کفن دزد قبلی. یعنی که حاکمام امروزی که مثلا از فردهای بینوای سابق بودند حالا که بانوا شده بودند همه را فراموش کرده بودند و قاتلی بمراتب بدتر از قاتل های قبلی شده بودند.  شاید مشگل اصلی همانا دادن قدرت بیشتر از حد به یک نفر یا یک گروه باشد که آنان هم بقیه را به حاشیه میرانند و خودشان همه کاره میشوند و متاسفانه درس هم نمی گیرند در همین عراق در عرض همین چندسال چند انقلاب یا کودتا شد؟  بعدی ها هم درست راه قبلی هارا رفتند و شروع به فساد ظلم و غارت و شهوترانی کردند و مردم را کنار زدند و خودشان را بت نمودند بت های جدید.  باحتمال غرب هم از این بل بشوی خاور میانه بسیار خوشحال است زیرا باز تمامی بنیان ها کنده میشود و همه چیر بهم میریزد و زیر رو میشود و شاید اینبار یک مشت آدم ابله تر و بیسواد تر و دزد تر و فاسد تر سرکار آیند و با نداشتن تجربه غربی ها بهتر بتوانند با آنان بازی کنند. آنچه که مسلم است اکنون سیستم استعماری و استحماری دنیا از مهره های داخلی برای پیشبرد کارهای خود سو استفاده میکند. و دیگر لازم نیست که مهره های خود را بچیند.  مهره های تازه با ندانم کاریها  خبث طینت و بالاخره خود خواهی و تمامیت طلبی ها و غارتگریشان  آنچه که خواسته آنان است را اجرا میکنند.  و غرب با شل سفت کردن  تفرقه انداختن بین ما قشنگ ماجرا را دنبال میکند.  از یک طرف ملیت ها و اقوام را برضد هم تحریک میکند و از طرف دیگر زبانهای و گویش های یک منطقه را به بازی میگیرد  از طرف دیگر باورها و عقاید مردم را در مقابل هم قرار میدهدو فتنه ها میکند و از طرف دیگر مهره هایی را که فکر میکند به دردش میخورند و از غرور و حماقت پرمایه هستند را برای خودشان توی آب نمک میخوابانند.

  برای آنان با در دست داشتن وسایل ارتباط جمعی خیلی آسان است که یک بقال بیسواد را بجای یک استاد دانشگاه وارد صحنه کنند و از یک دزد باسابقه و یا یک ابله تمام عیار یک بت بسازند و بخورد ملت بدهند.   تمامی بوقهای تبلیغاتی در اخیتار آنان است  آنان روزنامه ها  تلویزیون ها را کنترل میکنند و آنچه را که بخواهند بخورد دیگران میدهند.  از یک دیوانه تمام عیار یک رهبر با تجربه و قابل احترام و مهم میسازند. دیوانه ای که حتی شعور یک بچه ده ساله را هم نداشت اورا بصورت یک قهرمان ملی بخورد مردم میدهند.  صدام را میگویم که یک لات بی شعور بود و تبدیل به یک دیکتاتور ابله گردید که حتی خواست با خود ارباب هم سرشاخ شود؟  تمامی این شیوخ غارتگر عرب که مال ملتهای خود را تاراج کرده اند شاید در آخر سرنوشتی نظیر صدام داشته باشند.  آنان که به بهانه دین مردم را میکشندو اموالشان را غارت  میکنند.  از دین بعنوان یک حربه برای مقاصد شوم خود سو استفاده میکنند و مردم را برعلیه هم تشویق به جنگ و کشتار میکنند.  آیا به  نظر شما یک شیخ عرب که میلیاردها دلار ثروت مردم خودش را دزدیده ودر بانکهای غرب نهاده خاین و دشمن مردم عرب است یا یک کارگر ساختمانی یهودی؟  آیا یک دانشجوی یهودی دانشکده پزشکی دشمن مردم غزه است یا همان کسی که سرمایه های مردم را غارت میکند و خرج عیش و نوش شخصی میکند و دولت اسراییل را تحریک میکند که بر سرشان بمب بریزد؟  آیا شیوخ عرب که اموال ملتهای خودشان را غارت و در کاباره های غرب و در قمارخانه به عیش و عشرت می پردازند و یا میلیاردها دلار را که دزدی کرده اند در حسابهای شخصی شان میگذارند به عربان خیانت کرده اند یا کودکان اسراییلی و یا نوجوانان اسراییلی یا حتی کارگران زحمت کش غرب یا شرق؟   آنچه که مسلم است این است که گروهی سوار بر خر مراد هستند و با پایین آمدن آنان و بالا رفتن دیگران به سواره شدن بر خر مراد باز مشگل حل نخواهد شد.  بایست یک راهی جست و جو کرد که قدرت را در اختیار تمامی مردم قرار دهد. نه اینکه مردم را علیه هم دسته بندی کنند و بجان هم بیاندازندو خودشان هم به ریش همه بخندند.

  شاید ریشه کردن بی تفاوتی و بودن عدالت اجتمامی و دستگاه هایی که به ظلم و فساد رسیدگی کنند و نیز جدا کردن قواها از هم و استقلال آنان و نیز نظارت بر آنان بتواند مشگل را تا اندازه ای حل کند. نظارت دایمی روزنامه ها ی مستقل و آزاد نیز به استقرار عدالت کمک خواهد کرد.  .ولی تامادامیکه ما برعلیه هم شست شوی مغزی داده میشویم و الکی با هم بد هستیم و حاضر نیستیم که با هم رابطه خوب داشته باشیم  عروسک های ابر قدرتهای خواهیم بود آنان مارا برعلیه هم کوک کرده اند و بی اندازه نفرت و حماقت در ما بیادگاری گذاشته اند  بایست با علم و دانش های جدید و با تساهل و گفت گو مشگلها را حل کنیم.  وگرنه جنگ ما با اشباح خواهد بود و بی سبب انرژی های خود را برای هیچ و پوچ تلف خواهیم کرد.  مرحله اول مجهز شدن به دانش است  بعد فکر اجتماعی  بعد هم تعاون و تساهل و وحدت و حل اختلافها با گفت گو نه با جنگ و جدال.  حتما اکنون همه به این نتیجه رسیده ایم که با جنگ و زور مشگلات حل نخواهد شد. برعکس جدال و جنگ مایه خوشحالی آنانی خواهد شد که اسلحه های خود را انبار کرده اند و میخواهند بفروش برسانند و آنان در صدد پیداکردن بن لادنهایی هستند که برایشان بازار یابی کند. تصاویر مظلومان ایرانی… 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!