مساله ارضی، هدفمند سازی یارانه ها، و منافع دهقانان کشور

دولت به جای آنکه با برنامه واقع بینانه و
اعطای تسهیلات مالی مناسب به دهقانان از بخش کشاورزی و تولید داخلی حمایت
کند، بر واردات بی رویه پافشاری می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!