نتیجه حذف یارانه ها شورش و انقلاب در خاور میانه i

رهبران عرب نمی توانند “درس تونس را نادیده بگیرند”، اگر سیاستمداران عرب
خواستار ثبات و امنیت هستند باید  تصمیمات سیاسیشان حافظ منافع مردم باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!