رو نمائی از جزوه ای که کسی از محتوای آن سر درنمی آورد!

حزب توده ایران و نویسندگان و روزنامه نگاران
آن علاوه بر آنکه خود در طول هفتاد سال گذشته از بنیانگذاران و
تکامل دهندگان ادبیات معاصر فارسی بوده و هستند، دارای نوعی
“ادبیات” ویژه خود نیز هستند که ویژگی آن برای مردم سخن گفتن و
مردم فهم بودن نوشته های آنان است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!