امپراتوری که امپراتور نشد و اگر میشد (بجای دیکتاتور) چه میشد؟

امپراتوری که امپراتور نشد و اگر میشد بجای دیکتاتور چه میکرد؟  نمیدانم شما کتاب افسانه قاجار اثر آقای حمزه سردادور را خوانده اید ویا آنرا در اطلاعات هفتگی زمان شاه دیده اید؟  در این داستان آقای سردادور که بنام علی مردان خان داستان مینوشت  میگوید که همسر محمد شاه دختری بنام افسانه به دنیا آورده بود ولی چون شاه پسر میخواست آن دختر را با پسر یک سید فقیر عوض کردند. افسانه دختر شاه دختر سید فقیر شد و ناصرالدین پسر سید فقیر فرزند شاه گردید حتی اضافه شده بود که اگر حتی مردم بفهمند که شاه آنان پسر یک سید فقیر است بیشتر خوشحال خواهند شد و به او بیشتر دلبستگی خواهند داشت داستانی شاید شبیه داستان شاهزاده گدای مارک تواین آمریکایی. بهر حال پسر سید فقیر با شانس و یا حادثه ای نیک به پادشاهی ایران رسید. متاسفانه اغلب رهبران و یا پادشاهان و یا ریاستهای جمهوری فکر میکنند که از مردم طلبکارند و تنها برای این به این مقام رسیده اند که خوش بگذارنند و از دنیای کیف ببرند و حتی فکر میکنندکه آنان تافته جدا بافته ای هستند و ملت یا مردم مجبورند که از آنان اطاعت محض کنند و برایشان کشته یا شهید شوند و شاید هم فکر میکنند که تا ابد بر سر قدرت و زندگی خواهند بود و باصطلاح آب حیات نوشیده اند.

  باحتمال همه دیکتاتورها هم در دوره بی نوایی و بی قدرتی انسانهایی خوب ومقبول بوده اند که متاسفانه دستگاه و شوکت و کرنش های بی حد اطرافیان و متملقان و چاپلوسان شاید آن بدبخت ها را هم دچار دیوانگی و جنون دیکتاتوری  کرده است بطوریکه بر فرض آقای سردادوربچه سید بیچاره و فلک زده ای ما را هم دچار جنون و دیوانگی و قتل و جنایت میکند و هم خودش و هم دودمان خانواده اش را بباد میدهد.  من بارها شنیده بودم که امام راحل نیز میفرمودند که بمن اگر خدمتگذار ملت بگویید بهتر است تا این القاب دهان پرکن و … و بطوریکه آقای حجازی که سخنران حسینه ارشاد بود از بس از امام تعریف کرده بود نیز مورد خشم او قرار گرفت ویا اینکه امام مخالف بودکه تصویرش در روی اسکناسهای ایرانی باشد ولی دیدیم که بعداز مرگش همانان که کاتولیک تر از پاپ بودند تصویر را بر روی اسکناسها گذاشتند و نیز یک مقبره فرعونی بسیار باشکوه برایش ساختند  که شاید اگر وی زنده بود زیر این بار عظیم نمیرفت. و نیز بارها شنیده ام که رییس جمهوری میگوید که من نوکر مردم هستم و یا دست آموزگار خود را میبوسد؟ آیا بنظر شما این اطرافیان نیستند که بیش از حد کرنش و احترام میگذارند وبرای منافع شخصی خودشان شاید میخواهند یک بت بسازند؟  بهر حال اگر ناصرالدین شاه بچه سید فقیر که به پادشاهی رسید گذشته اش را بیادش میآوردند و به او بیش از حد متعارف کرنش و چاپلوسی نمیکردند شاید او هم مثل یک انسان مقبول و طبیعی زندگی میکرد و به مردم خدمت مینمود. امیر کبیر را نمی کشت  میگذاشت که ایرانیان وطن پرست برای مردم کار تولید کنند صنعت های جدید راه بیاندازند  دانشگاه و مدرسه هایی نظیر دار الفنون راه اندازی کنند.  دانشجویان ایرانی به خارج با خرج دولت برای تحصیل بروند.

 به مردم آزادی میداد  دین رسمی ایران را مثل آمریکا لغو میکرد و همه دینها را گرامی میداشت  به زنان آزادی میداد و اجازه میداد که هرکس هر طور که میخواهد زندگی کنند  حضرت باب را تیرباران نمیکرد  طاهره قرت عین را با آن وضع فجیع نمی کشت از زن بارگی دست بر میداشت و به زن زیبا با هوش و خوش اندام قناعت میکرد.  هشتاد زن ویا بیشتر را در حرمسرای خود زندانی و اسیر نمیکرد و جوانان خوش چهره را بیضه بریده وشاید هم آلت بریده نمیکرد که از آنان اطمینان حاصل کند که به پاسداری لقمه های شهوت او مشغول باشند بدون اینکه به آنان ناخنکی بزنند.  از دیکتاتوری جمع ثروت تاراج ایران و آزار مردم دست بر میداشت و اگر واقعا مسلمان بود بفکر آخرت میبود و به مردم رسیدگی میکرد  به حضرت باب اجازه تبلیغ میداد و از علمای آن زمان هم میخواست که با او مباحثه کنند حضرت بهاالله را تبعید نمیکرد و بین مردم ایران اینقدر فتنه و فساد نمی انداخت.  اگر او واقعا اینکار ها را میکرد که همزمان با او در آمریکا هم اینکار ها داشت انجام میشد امروز ما در کشوری بهتر و پیشرفته تر از آمریکا زندگی میکردیم و بسا که ایران پاره پاره هم نمیشد و همگی دور یک پادشاه دادگر جمع میشدند.  اگر ناصرالدین شاه بچه سید فقیر این کارها را میکرد ملتی و میلیون انسان را نجات داده بود که اکنون مردم کشور ما اینطور که میگویند بیش از پنج میلیون دربدر و آواره کشورهای دیگر نمی شدند.  مردم ایران و فلات ایران و شاید خاورمیانه یک بار با زور اینطور که تاریخ نویسان میگویند با حمله عربان مسلمان سنی شدند و یکبار هم با زور و شمشیر شاه اسماعیل شیعه گردیدند.  حال چه مانعی داشت که بهمه مردم فلات ایران آزادی میداد که هر دینی که میخواهند انتخاب کنند و یا حتی انسانیت را تنها برگزینند و فکر نمی کنید که چقدر ما امروزه راحت تر بودیم ؟ و جوانان ما از بچه شاه گرفته تا بچه فقیر اینطور در غربت پرپر نمی شدند؟

  فکر نمی کنید که این خود ما هستیم که بچه سید فقیری را تبدیل به یک شخص طمع کار شهوت ران قاتل حرفه ای و غول بی شاخ دم میکنیم و بعد هم آقای میرزا رضای کرمانی ایشان را با گلوله می کشد و باز درباریان تملق مزاج ایشان را شاه شهید مینامند؟  شهید راه حق؟  در آن زمانی که اروپا و آمریکا رو به ترقی میرفت متاسفانه انسانهایی بیسواد و شهوت ران و دیوانه قدرت و خود پرست و تمامیت خواه بنام پادشاه بر ما حکومت میکردند که گویا شاه شدن را برای شهوت رانی و عیش و عشرت خود میخواستند و برباد دادن ثروتهای ایران برای مخارج شخصی خودشان و فراموش کرده بودند که شاه بایست مواظب رعیت باشد وبرای خوشبختی و سعادت مردم کار کند نه برای شکم و زیر شکم خود؟   باز مشگل ما خرافات و سو استفاده از سادگی مردم است که پادشاه یا خرسوار شده گان خود را برتر از همه میدانند و مردم را نوکر و برده خود فرض میکنند و بین آنان با کمک سیاست های خرد کن بین المللی تفرقه میاندازند و مردم را بجان هم میاندازند تا فرصت دانش و بینش را از مردم بگیرند و یک مشت آدم بیسواد متعصب و خرافی دور خود جمع میکنند تا ملت را بدوشند و آواره بیچاره نمایند.  بجای آنکه به مردم مثلا حتی قرآن بیاموزند و معنی آنرا برایشان بگویند و درس مثلا عربی بدهند که هرشخصی بتواند قرآن را بخواند و بفمهد از آنان مقلدان بیشعوری میسازند که هه را از به تشخیص ندهند و به آنان آمپول تعصب بی دانشی و خرافات تزریق میکنند تا هم منافع اربابان ایلومونادی حفظ شود و هم خودشان به شهوترانی و عیش و عشرت بپردازند وحالا هم که رسم شده است که میلیاردها دلار بایست در بانکهای کافرستانها داشته باشند تا هنگام ورود به بهشت بتوانند رشوه بدهند؟  آنان فکر میکنند که اربابان این دلارها را دودستی به آنان تحویل میدهند؟  تعصب های دینی تا آنجاست که جوانان فریفته حوریان همیشه دوشیزه و جماعهای هفتاد ساله  را تبدیل به بمب گذاران انتحاری میکنند و این جوانانی که هیچ درکی از دین ندارند را بصورت مقلدهای عروسکی به روی مین ها میدوانند تا آنان تکه پاره شوند؟ و تکه های گوشت آنان لابد به بهشت میرسد؟   یا خانمی میگفت که حتی اگر خود حضرت رسول هم بیآید و بگوید که حضرت باب درست است و از جانب خدا من قبول نخواهم کرد   یا عروسان شیراز که ده نفری با با سرود خوانی طنابهای دار را میبوسند و به گردنهای ظریف خود می اندازند؟ 

 گناه آنان این بوده که در خانواده های بهایی متولد شده بودند؟   آیا به این طریق ما میتوانیم به کاروان تمدن صنعتی برسیم یا همان رشوه خواری دزدی فساد قتل غارت و آزردن همدیگر نصیب کشورهای خاورمیانه و مثلا مهد تمدن میشود؟  حسادت دورویی سو استفاده از موقعیت ها چاپلوسی ها و فساد و نداشتن دانشگاه و کار مشگلی است که گریبان گیر همه ما شده است و چون راه سالمی در پیش پای نیست لاجرم برای تنازع بقا هم که شده ما هم بایست همرنگ جماعت بشویم تا از قافله عقب نباشیم؟  درست یادم است که جوانی از رشوه خواری ودزدی در ادارات دولتی  مینالید  یک آقای مثلا موفق و مهندس تحصیکرده خارج به او خوب تو هم بدزد و دزدی کن تا راحت شوی؟   واقعا هم اگر کسی بخواهد سالم زندگی کند و رشوه ندهد و رشوه نگیرد کلاهش پس معرکه است؟ و بعد ها فرزندش سرش داد میزند که تو بی عرضه بودی و رشوه نگرفتی تا ما هم مثل بقیه زندگی بهتری داشته باشیم.  و یا آنکس که مثلا بعنوان بهایی اخراج شده است درحالیکه تنها فامیل بهایی دارد و به احترام آنان حاضر نشده است در روزنامه ها به بهایی ها بد بگوید و فحش نثارشان کند باز توسط هم مسلمانان و هم بهاییانی که به آنان اعتماد کرده است غارت میشود. می بینید که سیستم طوری تنظیم شده است که اگر همرنگ دزدان و شیادان نشوی بسختی مجازات میشوی.  برای فرار از این دام ما باید به سلاح عشق و محبت و دانش مجهز شویم وگرنه با تعصبات مرد افکن وخرافات و شهید شدن های خرافی وبه شهادت رسانیدن دیگران وضع ما بهتر نخواهدشد؟   وبا کشت کشتار بجایی نخواهیم رسید. شاید ماندلا رهبر آفریقای جنوبی نمونه خوبی باشد که با عفو و دوستی بهتر مشگلات حل میشود تا با بغض و کینه و کشت کشتار؟  و تسویه حسابهای خصوصی و مادی و سو استفاده از مثلا انقلابها و بحرانها؟  آزادی برای همه  زن مرد  و دوستی و محبت و یگانگی تنها راه درمان است راه های دیگر را ما تجربه کرده ایم که نتیجه اش پرپر شدن مردان زنان و جوانان ماست ؟    

 

Bill Gates

If you born poor, it’s not your mistake. But if you die poor it’s your mistake.

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.

 

 

William Shakespeare

Three sentences for getting SUCCESS:

a) Know more than other.

b) Work more than other.

c) Expect less than other

ویلیام شکسپیر

سه جمله برای کسب موفقیت:

الف) بیشتر از دیگران بدانید.

ب) بیشتر از دیگران کار کنید.

ج) کمتر انتظار داشته باشید.

 

 

Adolph Hitler

If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.

آدولف هیتلر

اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.

 

 

Alien Strike

Don’t compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.

آلن استرایک

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.

 

 

 

Thomas Edison

I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.

توماس ادیسون

من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.

 

 

Leo Tolstoy

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

لئو تولستوی

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.

 

 

Abraham Lincoln

Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous.

آبراهام لینکلن

همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.

 

 

Einstein

If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.

انشتین

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.

 

 

Charles

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.

چارلز

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

 

 

Mother Teresa

If you start judging people you will be having no time to love them.

مادر ترزا

اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!