مصرف اکس و شیشه در راه خدا

بر مصداق هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، عنایت بفرمایید به این گزارش مشرق نیوز که متعلق به یکی از هار ترین جناحهای اسلامیستهای تجاوزگر جنسی حاکم بر ایران و ایرانی است.

آش آنقدر شور شده که صدای حاجی هم درآمده. در گزارشی راجع به وحشیگری های مد شده در “هیئت های عزاداری ” مشرق نیوز گزارش میدهد:

” ترویج خشونت در هیئت نماها تمام ماجرا نیست و استفاده از قرص های روان گردان برای تحریک بیشتر افراد حاضر در هیئت در زمان شور گرفتن مرحله دوم برای به انحراف کشاندن افراد است.در این مرحله که به صورت کاملا حساب شده انجام می شود، زمانی که افراد درحال و هوای سینه زنی هستند شخصی در بین جمعیت حاضر می شود و همزمان با نوحه و سینه زنی به برخی از افراد شناخته شده هیئت و جوانان تازه وارد قرص هایی را تعارف می کند تا با مصرف آن به خلسه و از خود بیخودشدگی فرو بروند!

در مرحله پایانی، زمانی که افراد در این گروه ها قرص اکس و ماده مخدر شیشه مصرف کردند، سرشاخه ها و یا همان گردانندگان اصلی که در سلامت کامل به سرمی برند، همزمان با اوج گرفتن نوحه ها، اقدام به کوبیدن سر و بدن خود به تیرک ها و دیوارها می کنند و با این کار دیگران را هم تحریک کرده و موجی از خشونت به راه می افتد.”

مبارک باشد!

http://mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=24…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!