ادعای رویترز در خصوص ذخیره سازی نفت ایران!

ایران یکی از بزرگترین ناوگان های حمل و نقل نفت در جهان را در اختیار دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!