گفت‌وگو با‌ای. ال. دکتروف، به خاطر انتشار تازه‌ترین اثرش: «هومر و لنگلی»

دکتروف نویسنده بزرگ آمریکایی را با رمان‌های رگتایم و بیلی باتگیت می‌شناسیم. نجف دریابندری با ترجمه‌ی رگتایم نقش مهمی در شناساندن دکتروف به فارسی‌زبانان داشته است. دکتروف که اینک هشتاد ساله شده است در رمان‌هایش بیشتر به تاریخ معاصر آمریکا می‌پردازد و در آن‌ها واقعیت و خیال را به هم می‌آمیزد. او همین شیوه را در آخرین رمانش «هومر و لنگلی» نیز به کار برده است…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!