ديدار صميمي رهبر معظم انقلاب با خانواده دو دانشمند شهيد هسته اي

همان طور نشسته خيرمقدم مي گويد. استخوان هاي پايش در اثر انفجار خرد شده؛ اما خودش نه. صورت زخمي اش پر است از صلابت زينبي

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!