2 عضو گروهك منافقين اعدام شدند

تهران – دو نفر از عوامل گروهك منافقين به اسامي ‘جعفر كاظمي’ فرزند صادق و ‘محمدعلي حاج آقايي’ فرزند رجبعلي بامداد امروز ( دوشنبه) اعدام شدند.
به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادستاني، اين دو منافق عضو يك شبكه‌ي فعال از گروهك ياد شده بودند كه در اغتشاشات با هدايت سرپل ارتباطي خود در كشور انگليس دخالت داشته‌اند.
اين گزارش حاكيست: محكومين ياد شده ، مبادرت به توزيع تصاوير و پلاكاردهاي

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!