دفن روحانیت ایران در چاه های دو قلوی جمکران

آنگونه که رویدادها نشان میدهد، ضد انقلابی که طی دو دهه گذشته گام به گام در حاکمیت جمهوری اسلامی مواضع قدرت را تسخیر کرده، برای حفظ این مواضع، درعین حال که مانند حاکمیت بیرون آمده از یک کودتای کلاسیک، علیه مردم، احزاب، شخصیت ها، نهادها و آزادی ها عمل می کند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!