مراسم یادبود علیرضا پهلوی در حضور خانواده سلطنتی

مراسم یاد بود شاهزاده علیرضا پهلوی در بتزدا (شمال واشینگتن دی‌سی) و با حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری و بسیاری از ایرانیانی که از نقاط مختلف خود را به این مراسم رسانده بودند برگزار شد. فرح پهلوی در پایان این مراسم گفت: «من مادری هستم که دو شاهزاده از دست داده‌ام، اما غم من با غم هیچ مادر عزیز از دست داده‌ای فرق نمی‌کند. هر مادری شازده پسر و شازده خانمی برای خود دارد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!