کردها، هر کجا که باشند، ایرانی اند

به گزارش خبرنگار «تابناک»، «درد زایمان ملت (ژانی گل)»، رمانی است سیاسی ـ
اجتماعی نوشته «ابراهیم احمد»، از نخستین رمان‌های بنیادی ادبیات معاصر که
سال 1956 ـ دو سال پیش از فروپاشی حکومت شاهنشاهی بعثی در عراق و کودتای
«عبدالکریم قاسم» به رشته تحریر درآمده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!