آتش فشان انقلاب علیه فقر، بیکاری و استبداد

دولت های آنان فاسد، رشوه خوار و پیر هستند…غرب هم اینها را می داند باوجود این درکنار این آقایان ایستاده و از آنها حمایت می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!