آیا تجزبه بیشتر کشورهای ما مارا به قافله تمدن صنعتی نزدیکتر میکند یا نه؟

آیا تجزبه بیشتر کشورهای ما  مارا به قافله تمدن صنعتی نزدیکتر میکند یا نه؟ ما همه یک ملت متشګل از قومها و یا حتی ملتهایی دیګر هستیم  جدایی های ما در برابر اتحاد های دیګران   اکنون ساز تازه ای زده میشود که مثلا حمله به لغت پارسی و یا ظلم فارسهای به سایر ملتهای ساکن فلات ایران است که یک راه جدید تفرقه بیشتر بین ماست وبایست با هشیاری خنثی شود. شما وقتی به یک باغ میروید آیا همه ګلهای یک رنګ ویک بو هستند؟  و آیا همه یک شکل هستند  آیا تمام رزها سرخ اند یا رنګارنګ؟  انسان هم مثل سایر حیوانان دیګر باهم تفاوت های ظاهری و شاید فرهنګی داشته باشد و زبانی ولی همه ما انسان هستیم مثل کبوتران که به رنګها و شکلهای ګوناګونان یافت میشوند و یا سګها که از نظر ظاهری و از نظر رنګ و حتی نژادی باهم فاصله بسیار زیادی دارند ولی همه سګ نامیده میشوند و دانشمندان میګویند تا مادامیکه جنس نر و ماده آنان میتوانند با هم ترکیب و متحد شده فرزند یا توله سګی بزایند همه سګ هستند.  اګر به تاریخ ما نګاه کنیم آریایی ها از قفقاز به سبب نداشتن زمین ها پر علف و مزرعه ها ګرم تر به طرف فلات قاره ای ایران سرازیر شدند و با مردمی بومی که در اینجا میزیستند مخلوط ګردیدند  که ایلامی ها وسایرین بودند پس تا اینجا آریایی ها باهم مخلوط ګردیده اند .

بعد هم که دو دولت بزرګ داشتند ماد ها و پارسی ها که باز کوروش که ریشه در هر دو ملت داشت شاهنشاه ایران شد. در زمان اسکندر یونانی ها و مقدونی ها به ایران حمله کردند و ایران را فتح نمودند و باز اینطور که میګویند اسکندر برای مخلوط کرده بیشتر امپراتوریش سربازان خود را تشویق و یا مجبور میکرد که همسر ایرانی بګیرند یا پارسی و بعد هم باز میګویند که تعدادی از ایرانیان را به یونانستان کوچ داد که تا مردم آنسامان مخلوط شوند؟  حمله عربان هم که معرف حضورتان هست که میګویند بسیاری از زنان و جوانان و کودکان ایران را به غنیمت بردند و این زنان و این جوانان با عربان مخلوط شدند و زاد ولد کردند پس عربان هم مخلوطی از ایرانیان وعربان هستند مادر مامون خلیفه عباسی ایرانی بوده است و همسر برامکه هم عباسه خواهر هارون رشید خلیفه مسلمانان بوده است و بهمین ترتیب بسیاری از عربان همسر ایرانی داشته اند شما اګر امروزه به مردم عربستان سعودی که قبلا عربستان ایران ګویا نام داشته نګاه کنید شباهت زیادی بین آنان و مردم ایران زمین می بینید پس آنان هم مخلوطی از نژادهای فلات ایران و عربستان هستند. حمله چنګیز و مغولان و تیموریان هم که باز با ازدواجهای و عشق های بسیاری بین آنان و سایر ساکنین فلات ایران همراه بوده است. 

  اګر ما بخواهیم مردم را از نظر ظاهر تقسیم بندی کنیم حتی ممکن است که در یک خانواده هم آدمهایی یک دست ویک نوع و یک جور پیدا نشود  که در بعضی از خانواده ها بعضی ها درشت اندام  بعضی چاق  بعضی کوتاه اندام و بعضی سفید و بلوند و خواهر یا برادر دیګر تیره  و کوچک اندام هستند. اګر فرض بر این باشد که خانم خانه با پستجی جوان  رابطه ای نداشته است  یک روز به یک نفر که اهل مجارستان بود ګفتم چطور یک پسر شما بلوند و دیګری سیاه و تیره موی است و دارای پوستی کاملا برنزه است  ګفت شاید پستجی در غیاب من سری به دیګ زده است و کار او باشد و باخنده جمله خود را میګفت؟   بسیاری کسان حتی از منطقه استان فارس هم همسر آذری دارند و بدین ترتیب فارس بودن تنها یک لغت است و کسی شاید پارسه خالص نباشد یا اګر باشد بسیار کم باشد. متاسفانه هدف استعمار و استحمار بین المللی تجزیه کردن بیشتر ماست  آیا مثلا شاهزاده رضا که مادرش آذری است  و مادر رضا شاه که ګرجی بوده است  یک پارسی است ؟ آیا سلاطین قاجار پارسی بوده اند یا آذری  ؟  آیا نادر شاه ترکمن بود یا پارسی  اشکانیان چه پارسی بوده اند؟ 

 نام جغرافیایی منطقه ای که ما زندګی میکنیم فلات ایران است که این فلات بسیاری از کشورهای مصنوعی کنونی را در بر میګیرد. ما مخلوطی از سایر بقول شما ملتهایی هستیم که در فلات ایران زندګی میکنند و کسی پارسی خالص نیست  پارسی نام یکی از زبانهایی است که در منطقه جغرافیایی فلات قاره ای ایران استفاده میشود و باز حتی فارسی  با یک حرف عربی شروع میشود  و بازبسیاری از لغات ترکی و یا تازی در آن وارد شده است  مردمی که در فلات ایران زندګی میکنند مخلوطی از همه ملت های خاورمیانه ای واروپایی و آسیایی میباشند و تمام این تفرقه ها به ضرر همه ماست  دولتهای صفوی و اشکانی هیچ ریشه بقول شما فارسی نداشته اند و مردم ما مخلوطی از همه مردم و یا ملتهای خاورمیانه است و این جوکها و این نغمه ها همه ساز آنانی است که ملتهای ما را متفرق و دچار مشګلات میخواهند مګر همه کسانی که امروزه در ولایات و ایالات متحده آمریکا زندګی میکنند  بچه  ها و یا از نسل آمریکن وسپول کاشف آمریکا  یا از فرزندان کریستف کلموبوس هستند؟   نام جغرافیایی این منطقه آمریکا ست و آمریکا هم درست شده از ملتهایی بسیاری که نسب به ملتهای ما با هم فاصله بسیار زیادی دارند. جوکهای که مثلا میګویند عجمها کثیف و کنګ و ترکها خر و لر ها بی شعور و اصفهانی ها خسیس و رشتی ها بی غیرت  و… هستند همه ساخته همان استعمار و استحمار بین المللی است و همچنین تفرقه بین شیعه و سنی  بهایی و صوفی  درویش و  .. یهودی و مسلمان هم باز ساخته و پردااخته همان سیستم است   ملتهایی که اکنون در فلات قاره ای ایران زندګی میکنند بایست با ا حترام ودوستی وعشق بهم و به قول شما به ملیتهای هم و به دینهای وباورهای هم با هم متحد باشند و چیزی مثل اتحادیه اروپا و یا آمریکا بشوند با همان الګو راه های دیګر همه منجر به عقب افتادګی بیشتر همه ما خواهد شد . کشور آذربایجان و افغانستان هم و… جزیی از همان کشو ر یک پارچه ای بوده است که اکنون تجزیه شده است و خوب میدانید که در زمانی تجزبه شده که شاهنشاه ایران یک آذری تهی مغز بوده است؟  که لیاقت شاید رهبری یک ایل هم نداشت است. بیشتر سیاستمداران خوب ایران هم آذری بوده اند و عروسان  و یا داماد های بقول شما پارسی در میان بسیاری از ایرانیان زندګی میکنند.  اکنون ما احیتاج شدیدی به اتحاد داریم وګرنه در بین کشورهای بزرګ از بین میرویم و جز حاشیه  ها هستیم  و آنان هم تلاش دارند که خودشان بیشتر متحد شوند و ما بیشتر متفرق. 

 تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه بایست با هم متحد شوند؟ ایران زمین و توران یک کشور متحد بشوند  مګر سهراب مادرش تورانی و پدرش رستم ساکن فلات قاره ای ایران نبود؟ خودتان میدانید که کیکاوس هم میخواست که پدر یا پسر همدیګر را بکشند و با هم متحد نباشند.  حربه تفرقه بین دینها ها و باورها و نژادها ساختګی و زبانها همګی تلاشی جهت از بین بردن و برده کردن صنعتی ملتهای ماست و بس؟  آیا مردم جمهوری آذربایجان و یا مردم سایر نقاط جدا شده از پیکره مام ایران بهتر زندګی میکنند؟  یا آنان هم در زیر چکمه های روسها و یا سایرین دارند له میشوند؟  آیا مردم پاکستان بهتر و راحت تر از مردم هندوستان زندګی میکنند؟  متاسفانه اسلام هم که ظاهرا میبایست مردم خاورمیانه یک پارچه کند آنان را بیشتر روبروی هم قرار داد مردم خاورمیانه یا ایران یک بار به دست شمشیر عربان مسلمان سنی شدند و یکبار هم به دست شمشیر قرلباشها  شیعه ګردیدند و باز میدانید که پادشاهان ابله قاجار که آذری هم بودند چقدر باعث پسرفت ایران شدند.  اکنون هم تمام ملتهای خاورمیانه و یا ایران و توران سابق بایست باهم متحد شوند چون همه آنان دارای یک ریشه تاریخی هستند  ترکیه  ایران عراق  تاجیکان  افغانان و پشتونها و سایر ملتهای ساکن فلات ایران وتوران بایست یک پارچه شوند درست مثل اروپا و آمریکا  اګر قرار باشد باز ما کشور هایمان را بیشتر تجزیه کنیم تنها بیشتر عامل دست و برده ابر قدرتها و عوامل خود فروخته آنان خواهیم شد؟ آیا تمامی مردمی که حتی در چین زندګی میکنند یا در هندوستان یک ملت و یا یک ګروه یا قوم هستند  آنان هم با هم اختلاف های زبانی دارند ولی زبان رسمی آنان زبان ماندرین است که یکی از زبانهای چینی است  و یا در هند هم بسیاری ګروه ها ملتها با زبانها و رسم و رسوم های دیګر زندګی میکنند که در ګذشته زبان رسمی آنان فارسی بوده است و حالا انګلیسی است.   امپراتوری عثمانی هم تنها ریشه ترکی نداشته است بلکه حتی پادشاهان آن به فارسی صحبت میکردند و این کشور بعدها ترکیه  شده است که باز مردم ترکیه هم با مردم ایران زمین هم نژاد هستند زیرا در ګذشته یک کشور بوده اند.  امیدوارم که با این مساله با یک دید علمی نګاه شود که اګر قرار باشد کشورها بر پایه دینها و یا نژادها و یا ملت ها و زبانها پایه ګذاری شود اول بایست کشورهای بزرګ و ابر قدرت از هم پاشیده شوند زیرا حتی کشور چین دارای یک ملت واحد نیست و زبانهای بسیاری در آن کشور وجود دارند.

  در حالیکه ما باهم بیشتر همسو هستیم مثلا کرد ها در چندین کشور تقسیم شده اند آیا این درست است  یا آذریها در چند کشور و یا دولت؟  همین طور بلوچها و سایر ملتهای فلات ایران ویا توران؟  مولوی در بلخ متولد شد و در قونیه ترکیه امروزی درګذشت و زندګی کرد  آیا او بایست مثلا پاسپورت کدام کشوری را میګرفت؟  و به زبان فارسی یا دری و یا تاجیکی شعر ګفت؟  می بینید که ما همه یکی هستیم که پاره پاره شده ایم بایست دوباره اګر خواهان پیشرفت هستیم متحد شویم و مشګل ما امروز نداشتن دانشګاه به اندازه کشورهای پیشرفته  کار های تولید و سیستم های اداری پیشرفته هستیم.  جوانان ما مانند پروانه های سرګردان هستند وما بجای حمایت از آنان به بحث هایی می پردازیم که باب میل غارتګران بین المللی است.  تنها راه رهایی ما همانا دوستی محبت احترام به باورهای هم و وحدت در کثرت است وبس ؟ آیا جنګهای ایران و عراق و در سابق عثمانی و ایران مارا به تمدن و پیشرفت نزدیکتر کرد یا دور تر؟ آیا اختلافهای کنونی بین مردم ما به نفع ماست یا به زیان ما؟  آیا مردمان ګشورهای ما که مثلا از بدنه ما جدا شده اند بهتر زندګی میکنند؟ مثلا افغانها یا تاجیکان که همه ما در قدیم در یک کشور زندګی میکردیم و حالا پراکنده شدیم و مثل اینکه برنامه براین است که بیشتر هم پراکنده شویم؟  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!