چرخه

اشکها جاری میشوند و گرچه بعد از مدتی خشک میشوند و شسته میشوند زخمی بر روی صورت به جای میگذراند. زخمی که با تکرار اشک ریختنها آنقدر کهنه و عمیق میشود که کم کم به استخوان میرسد. آنوقت است که در واقع نتیجه دیوانگیست! دیوانه وار به در و دیوار میزند. زمین و زمان را به آتش میکشد تا اینکه هستی را نابود کند.

و

بالآخره نابود میکند. سکوت خرابی به او آرامش میدهد اما بعد از مدتی درد آن زخم کهنه برمیگردد. اشکها دوباره جاری میشوند و… و

آری. این است سرنوشت ملت ما و اگر کسی حتی بخواهد در مورد درمان این زخم صحبت کند نابودش خواهند کرد

دوشنبه، ٢٤ تیر ۱۳۸٧

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!