ادامه واکنشها به منازعه احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت

واکنش های تازه به نامه انتقادی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران علیه مجمع تشخیص مصلحت به ارزیابی های تازه در باره روابط آقای احمدی نژاد با رهبر ایران در میان جناح های سیاسی در ایران انجامیده است.
گروهی از چهره های سیاسی وابسته به طیف های مختلف در ایران نامه اخیر آقای احمدی نژاد را مداخله در وظایف رهبری و نادیده گرفتن نظرات رهبر ایران توصیف کرده اند.
آقای احمدی نژاد در نامه ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس ایران قرار داده شد، مجمع تشخیص مصلحت را به نقض قانون اساسی و “مخدوش کردن روند مدیریت کشور” متهم کرد و از روسای قوه قضاییه و مجلس به دلیل آنچه “همراهی” با مجمع تشخیص مصلحت خوانده انتقاد کرد.
روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن از سوی رهبر ایران منصوب می شود، به نقل از موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس، نوشته است آقای احمدی نژاد” می تواند در جلسات (مجمع تشخیص مصلحت) حاضر و نظر خود را ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!