سودای بیماری

گفتم ار جادوی چشمانت مددکاری کند,

دولت دنیا و دین با ما وفاداری کند.

شور و حال و همت برخورده بختان جهان

با من آشفته دل باشد که همیاری کند.

آن که چشم عالمی بر خویش دارد, بیگمان

قرب و سوز و دوری ما را خریداری کند.

چشمۀ طبعم فروخشکیده؛ یا رب همتی

تا که ابر دیدگانم از کرم کاری کند.

گفتمش: “دل؛ درد بیماری نجوید عاقلی”

تا به هوش آید دمی؛ از کرده زنهاری کند.

گفت: “ما مشتاق دردیم؛ دور باد از ما دوا

زیرک راه هدا سودای بیماری کند”.  

چهری ما کز رخی دیوانه گشت و نعره زن

لاف حکمت می زند؛ دعوی هشیاری کند.

 

ششم بهمنماه 1389

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!