سکته کروبی پشت پرده “سی سی یو” سپاه پاسداران

ابتدا سایت سازمان امنیت سپاه با نام “ندای
انقلاب” این خبر را بر روی خروجی خود با 3 عکس از

مهدی کروبی در بستر بیماری قرار داد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!