تظاهرات مردمی در مصر

مردم شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره، اسکندریه و … با وجود حضور بی
سابقه نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه به خیابانها ریخته اند و در حال شعار
دادن بر ضد مبارک و خواستار کناره گیری وی از قدرت هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!