کتابچۀ تلفن

می گویند:

از ما فقط نامی باقی خواهد ماند

واقعاً؟ به این هم شک دارم!

دیروز به سراغ کتابچۀ  تلفنم رفتم

برای یافتن تلفن  دوستی

به نام دوست دیگری برخوردم

و آن را با اشک پاک کردم

زیرا دیگر نیازی به وجودش

نبود حتّی در کتابچۀ تلفن هم

چند روز پیش آن وجود عزیز را

به خاک سپرده بودیم!

دیگر نیازی نبود حتّی به نامی

در دفتر تلفن بی نامی!

مهوش شاهق
English Translation

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!