امام زمان هم اعدام می شود اگر علیه خامنه ای ظهور کند!

اتهام وی آن بود که
اعلام کرده بود امام زمان از نظام حاکم به رهبری آیت الله
خامنه ای ناراضی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!