يارانه نقدي اسفند و فروردين يكجا واريز ميشود

سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ايران گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت دو ماهه علاوه بر كاهش هزينه‌هاي اداري ، حجم قابل مديريت‌تري از منابع را در اختيار خانوارها قرار مي‌دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!