حمله شترسواران حامی مبارک + عکس

برخی از نیروهای امنیتی حامی مبارک ملبس به لباس شخصی سوار بر دهها شتر و اسب راهی میدان التحریر شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!