“شیرهای باغ ارم بیمار نبودند، بیهوده کشته شدند”

کتر پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با اشاره به دلایل مسئولان سازمان محیط زیست کشور مبنی بر کشتن ۹ شیر باغ ارم گفت، شیرها بیمار نبودند، مسئولان بیهوده شیرها را کشتند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!