مترسکی در آتش

مترسکی در آتش میسوزد

مترسکی پوشالی

مترسکان در آتشند

و این صدا در فضا جاریست

مترسکان روزی فرو خواهند ریخت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!