مصر، تونس، اردن، يمن، الجزاير و بحرين در تسخير اسلامگرايان

دولت اوباما براي جلوگيري تكرار روي كار آمدن يك نظام اسلامي در مصر مانند انقلاب ايران بايد فوراً از مبارك بخواهد يك دولت موقت انتخاب كند كه در رأس آن چهره متعادلي مانند محمدالبرادعي قرار گيرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!