طالع فرخ

در دور جهان خرمی از روی تو جستیم

نیروی جوانانه ز نیروی تو جستیم

از باغ ازل چون اثر بوی تو آمد

در صورت گل رنگ رخ و بوی تو جستیم

تا جان رها بندی پیمان تو گردید

از شوق دوصد سلسله از موی تو جستیم

چون موج بلا آفت آرامش ما گشت

آرامش دل را ز سر کوی تو جستیم

با پرتویی از خود چو به ما نکته نمودی

اسرار دل از پرتو جادوی تو جستیم

از طالع فرخ چه بگویم که به یمنش

از درد برستیم چو داروی تو جستیم

چهری چو بگوید حذر از چشم تو واجب

گو باش که ما بدر در ابروی تو جستیم

 

دوازدهم بهمنماه 1389

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!