« از این انقلاب یک حاکمیت مردمی پا به عرصه وجود می گذارد»

پلیس همواره ابزار فشار و اختناق بوده است .
در این روزها وزیرکشوربا بیرون کشیدن کامل پلیس وماموران آتش نشانی و گسیل
آن ها به خیابان ها برای ایجاد بی نظمی، و گشودن درزندان ها به روی
زندانیان جرائم جنائی و مدنی، ودادن امکان فرار به تبهکاران زندانی،
واستفادهٔ پلیس مخفی ازآنان برای اقدام به دزدی وچپاول، به بازی خطرناکی
دست زده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!