از سرکوب موتوری درتهران تا سرکوب شتری در قاهره

اگر شتر و قطع اینترنت و شبکه ها درد مبارک و رژیم مصر
را داوا نمی کند، بی شک درد آقای لاریجانی و دولت و حکومت
کنونی را هم دوا نخواهد کرد!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!