ولایت هسته ای رسول الله

قضیۀ هسته ای و دیگر پیشرفتها از زبان ” فقیه ” که از پشت تریبونی ایراد میشود که روی آن نوشته ” ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است”

مبارک باشد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!