خودکامگی شاه انگیزه انقلاب 57 ملت بود

هماهنگی ملت ایران در آن روز برای نابودی
نظام شاهنشاهی و محو آثار سلطنتی یعنی : دیكتاتوری ،دست
نشاندگی ، بی تفاوتی به حقوق اساسی ملت، حیف و میل كردن ثروت
ملی ، بی توجهی به منافع ملی در عرصه جهان ، از پدیده های مهم
در تاریخ این مرز و بوم بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!