نظر مراجع عظام درباره محرمیت پزشك

فتوای مراجع عظام تقلید درباره معاینه و تماس با بدن بیمار توسط پزشك جنس مخالف

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!